ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด เข้ารับการตรวจประเมิน จากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) (Fliing Inspection Team : FIT) งป 2563 ชุดตรวจฯเข้าตรวจประเมินชุดสหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า และเข้ารับการฟังบรรยายที่ห้องประชุม ศจร.ผลการตรวจสอบและประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะ ในด้านการเขียน ศจร. และการบรรยายสรุปของ หน.ชุดตรวจให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในด้านอื่นๆ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นมาตรฐานในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด เข้ารับการตรวจประเมิน จากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) (Fliing Inspection Team : FIT) งป 2563 ชุดตรวจฯเข้าตรวจประเมินชุดสหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า และเข้ารับการฟังบรรยายที่ห้องประชุม ศจร.ผลการตรวจสอบและประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะ ในด้านการเขียน ศจร. และการบรรยายสรุปของ หน.ชุดตรวจให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในด้านอื่นๆ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นมาตรฐาน