สถิติจำนวนเที่ยวเรือและปริมาณสัตว์น้ำ

สถิติจำนวนเที่ยวเรือและปริมาณสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |  อ่าน: 297 ครั้ง

 

จำนวนเที่ยวจำนวนเที่ยวเรือประมงและปริมำณสัตว์นำจำกสมุดบันทึกกำรทำกำรประมงของเครื่องมือทุกประเภท ในปี 2561ตว์นำจำกสมุดบันทึกกำรทำกำรประมงของเครื่องมือทุกประเภท ในปี 2561