สถิติจำนวนเที่ยวเรือและปริมาณสัตว์น้ำ

สถิติจำนวนเที่ยวเรือและปริมาณสัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จำนวนเที่ยวจำนวนเที่ยวเรือประมงและปริมำณสัตว์นำจำกสมุดบันทึกกำรทำกำรประมงของเครื่องมือทุกประเภท ในปี 2561ตว์นำจำกสมุดบันทึกกำรทำกำรประมงของเครื่องมือทุกประเภท ในปี 2561