ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด ต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการตรวจติดตามในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยศูนย์ฯ ได้มีการบรรยายภาพรวมการทำงานของ ศจร. เสนอปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเสนอในส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่แจ้งต่อศูนย์ฯ ให้ทราบ โดยการติดตามในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ในสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบในเรื่องอัตรากำลังพลภายหลังการส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมบูรณาการ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ โดยชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ของ ศจร. ในเบื้องต้น ทางคณะได้รวบรวมข้อมูลการทำงานและปัญหาในด้านการจัดการประมง เพื่อนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป