HOPE FOR THE BEST MOAC HOT HOPE FOR THE BEST MOAC..คลิก

HOPE ควบคู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมประมง FISHERIES

HONESTY   มีคุณธรรม ... ซื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

OWNERSHIP   รับผิดชอบร่วมกัน ... มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

PROMPT TO CHANGE   พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ... พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

ESTABLISH   สร้างสรรค์ ... กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ร่วมประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 อำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 อำเภอเมืองยะ... จำนวนผู้อ่าน 295  ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาสันติสุขตำบล ครั้งที่ 3/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแ... จำนวนผู้อ่าน 273 ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 269 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค... จำนวนผู้อ่าน 260 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ... จำนวนผู้อ่าน 245 การเข้าใช้งานระบบรับรองพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การเข้าใช้งานระบบรับรองพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)  จำนวนผู้อ่าน 232 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ประเภท บุคคลธรรมดา)  ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่อำเภอรามัน ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ประเภท บุคคลธรรมดา)  ประจำปี พ.... จำนวนผู้อ่าน 226 กิจกรรม  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"   จำนวนผู้อ่าน 184 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  จำนวนผู้อ่าน 183 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป... จำนวนผู้อ่าน 181


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  email  fpo_yala@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 073-213971 มือถือ 0630807799  FAX 073-242973  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6