ประมงร่วมใจ สู้ภัยโควิด19 23 เมษายน 2563  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. พื้นที่อำเภอบันนังสตา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และนายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา มอบสนับสนุนปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 30 ราย

2. พื้นที่อำเภอยะหา ซึ่งมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา พร้อมด้วยประมงจังหวัดยะลา และนางสาวเยาวดี ศรีรามประมงอำเภอยะหา ร่วมมอบสนับสนุนปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 20 ราย

3. พื้นที่อำเภอกาบัง มีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอกาบัง พร้อมด้วยประมงอำเภอยะหา รับผิดชอบดูแลด้านประมงอำเภอกาบัง ร่วมมอบพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวนเป้าหมาย 10 ราย

ทั้งนี้ โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา(ปลาตะเพียน ,ปลาบ้า,ปลานิล)จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ