ผลการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 1 มิถุนายน 2561 ณ ร้านนิทรรศการปลาสวยงาม บริเวณรอบศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม  3 ประเภท ดังนี้

   1.ประเภทปลากัดครีบสั้น

        รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายอนุพงศ์ สุภาไชยกิจ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายกิติพงศ์ แซ่เซีย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ นายมาฮาดี อาแว และ นายสมาน ดือราแม 

             2.ประเภทปลากัดครีบยาว

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ เชื้อทอง

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธวัชชัย ภักดีไทย

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นส.สนธิลา บุญมาก

       รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภูชิดา แก้วหวานและ นายธวัชชัย ภักดีไทย

             3.ประเภทปลาแปลก 

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายธวัชชัย ภักดีไทย 

ซึ่งการจัดกิจกรรมประกวดปลาสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา (งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  และให้ผู้เลี้ยงปลาได้รู้ได้เข้าใจในมาตรฐานของปลากัดสวยงามแต่ละชนิด การประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ ได้จัดประกวดปลาสวยงามระหว่างวันที่ 28 -30พฤษภาคม 2561 และในการประกวดแข่งขันมีปลาสวยงามเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 72 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภทปลากัดครีบสั้น จำนวน 20 ตัว

2. ประเภทปลากัดครีบยาว จำนวน 51 ตัว

3.ประเภทปลาแปลก จำนวน 1 ตัว

สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดปลาสวยงาม ทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร

         

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ