ผลการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ผลการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-06-04  |   ข่าววันที่: 2018-06-04 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

 1 มิถุนายน 2561 ณ ร้านนิทรรศการปลาสวยงาม บริเวณรอบศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม  3 ประเภท ดังนี้

   1.ประเภทปลากัดครีบสั้น

        รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายอนุพงศ์ สุภาไชยกิจ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายกิติพงศ์ แซ่เซีย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ นายมาฮาดี อาแว และ นายสมาน ดือราแม 

             2.ประเภทปลากัดครีบยาว

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ เชื้อทอง

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธวัชชัย ภักดีไทย

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นส.สนธิลา บุญมาก

       รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภูชิดา แก้วหวานและ นายธวัชชัย ภักดีไทย

             3.ประเภทปลาแปลก 

       รางวัลชนะเลิศได้แก่  นายธวัชชัย ภักดีไทย 

ซึ่งการจัดกิจกรรมประกวดปลาสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา (งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  และให้ผู้เลี้ยงปลาได้รู้ได้เข้าใจในมาตรฐานของปลากัดสวยงามแต่ละชนิด การประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ ได้จัดประกวดปลาสวยงามระหว่างวันที่ 28 -30พฤษภาคม 2561 และในการประกวดแข่งขันมีปลาสวยงามเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 72 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภทปลากัดครีบสั้น จำนวน 20 ตัว

2. ประเภทปลากัดครีบยาว จำนวน 51 ตัว

3.ประเภทปลาแปลก จำนวน 1 ตัว

สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดปลาสวยงาม ทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า จำนวน 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร

         


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,495)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,200) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (724) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (677) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (634) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (630) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (615) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (555) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (536) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (518) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (501) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (487) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (457) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (450) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (431) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (427) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (427) แบบฟอร์มคำขอ.. (423) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (408) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (398)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000