ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 5  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

28 มีนาคม 2561 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่  ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”  รุ่นที่  5 จำนวน 48 คนซึ่งมีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่  28- 29  มีนาคม  2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบันนังสาเรง เลขที่ 91/1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจกับเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้นได้ ให้เกษตรกร  รวมถึงให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจสามารถพัฒนาตนเองได้ตามแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนของโครงการฯ ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,494)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,199) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (721) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (677) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (634) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (627) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (614) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (553) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (531) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (517) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (498) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (481) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (455) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (449) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (430) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (426) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (423) แบบฟอร์มคำขอ.. (420) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (407) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (398)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000