ปฏิบัติงานตามโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำเเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง พื้นที่อำเภอเบตง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ปฏิบัติงานตามโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำเเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง พื้นที่อำเภอเบตง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการเเทน ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพรกมล หนูจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารเเละยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อชี้เเจงเเละประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำเเละเพิ่มความเข้มเเข็งด้านอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น  ตามเเนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เเละอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เเละสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ของกลุ่มเกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เเละลงพื้นที่สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ของนางประคอง หอมรส ประธานศูนย์ฯ หลัก ประจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ