Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดบ้านกือแล หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดเวทีของทีมตำบลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ได้Kick off ครั้งที่ 1 พร้อมกัน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ทั่วทั้งประเทศ โดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและสังเกตการณ์
      โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ โดยมี Road Map แผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบความทุกข์ยากและปัญหา รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชน , ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสามัคคีปรองดอง ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกรอบการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน , 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข , 4.วิธีไทยวิถีพอเพียง , 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , 6.รู้กลไกการบริหารราชการ , 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , 8.รู้เท่าเทียมเทคโนโลยี , 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,583)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,254) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (770) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (717) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (676) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (675) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (650) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (584) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (564) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (554) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (549) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (534) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (518) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (492) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (471) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (462) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (461) แบบฟอร์มคำขอ.. (451) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (447) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (435)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000