Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดบ้านกือแล หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดเวทีของทีมตำบลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ได้Kick off ครั้งที่ 1 พร้อมกัน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ทั่วทั้งประเทศ โดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและสังเกตการณ์
      โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ โดยมี Road Map แผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบความทุกข์ยากและปัญหา รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชน , ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสามัคคีปรองดอง ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกรอบการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน , 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข , 4.วิธีไทยวิถีพอเพียง , 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , 6.รู้กลไกการบริหารราชการ , 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , 8.รู้เท่าเทียมเทคโนโลยี , 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ