Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

Kick Off ครั้งที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 285 ครั้ง
 

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดบ้านกือแล หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดเวทีของทีมตำบลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ได้Kick off ครั้งที่ 1 พร้อมกัน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ทั่วทั้งประเทศ โดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลาร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและสังเกตการณ์
      โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ โดยมี Road Map แผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบความทุกข์ยากและปัญหา รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชน , ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสามัคคีปรองดอง ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกรอบการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน , 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข , 4.วิธีไทยวิถีพอเพียง , 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , 6.รู้กลไกการบริหารราชการ , 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , 8.รู้เท่าเทียมเทคโนโลยี , 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,834)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,379) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (951) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (878) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (836) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (785) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (781) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (770) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (749) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (743) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (684) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (656) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (646) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (622) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (614) แบบฟอร์มคำขอ.. (596) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (585) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (584) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (572) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000