การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7กันยายน 2565 นายสมปอง เเสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง รับผิดชอบการตรวจติดตามผลการดำเนินงานจากนายสุธรรม ลิ่มพาณิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเเละกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาพลวงชมพู ภายในศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เเละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 2ราย เเละโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามเเนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตำบลบ้านเเหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ