ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อำเภอเมืองยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อำเภอเมืองยะลา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อมอบใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และเน้นย้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังต้องปฎิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไปด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ