ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆภายใต้นโยบายกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา พร้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  206   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  204  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    157  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   149  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   130  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  123  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ