ส่งมอบวัสดุการเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร อำเภอธารโต

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ส่งมอบวัสดุการเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร อำเภอธารโต วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  ดำเนินการส่งมอบวัสดุการเกษตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอธารโต จำนวน 20 ราย วัสดุการเกษตรประกอบด้วย ก้อนฟางข้าว อวนมุ้งไนล่อน ปุ๋ยเคมี และปูนขาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้ในการสร้างห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยงก่อนปล่อยพันธ์ุปลาสลิด โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสลิด) รวมถึงจัดให้มีการอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าประมง และการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ