แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1. การใช้ zoom อย่างปลอดภัยเมื่อต้องทำงานทางไกล

2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบประชุมทางไกล zoom อย่างปลอดภัย กฎ กติกา มารายาท และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุมออนไลน์ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานในกรมประมงสามารถจัดเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  205   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    156  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   149  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   129  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  122  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ