การจัดประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การจัดประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาส้มคอกช้าง (ปลาส้มคุณดาว) ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอธารโตส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะรองรับการแปรรูปปลาสลิดที่ได้จากโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร (งบฯ กลุ่มจังหวัด) ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายผ่านช่องทาง Fisheries shop ของกรมประมงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ