ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2565 ด้วย ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลาเรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2565 มายื่นคำขอรับใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ยื่นคำขอ

1. ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง อำเภอยะหา และอำเภอกรงปินัง

2. สำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. เป็นผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. เป็นผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

3. เป็นผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในพื้นที่ตาม ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาต

5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต

 

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 เมษายน 2565 เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม     สำนักงานประมงจังหวัดยะลา              073-213971

                สำนักงานประมงอำเภอเมืองยะลา           063-0800011

                สำนักงานประมงอำเภอรามัน              062-2438844

                สำนักงานประมงอำเภอยะหา/กาบัง         063-0800033

                กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง(กรงปินัง)    063-0807799

 

หมายเหตุ    รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   88  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ