มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายรายเก่า 6:1)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายรายเก่า 6:1) วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 นายสมปอง  แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายชยากร มณี นายปรัชญา  ปลอดทอง และนายกีตาร์ บูละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายรายเก่า 6:1) ได้แก่

1. อำเภอเมืองยะลา จำนวน 6 ราย

2. อำเภอรามัน จำนวน 6 ราย

3. อำเภอยะหา จำนวน 6 ราย

4. อำเภอกาบัง จำนวน 6 ราย

5. อำเภอกรงปินัง จำนวน 6 ราย

โดยดำเนินการส่งมอบอาหารปลากินพืชขนาดเล็ก รายละ 4 กระสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  131  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   117  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  109  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ