การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้เต็มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด, หลักเกณฑ์การประกวด และ แบบฟอร์มใบสมัครด้านต่าง ๆ อาทิ ผลงานนวัตกรรม, ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ, Smart DOF Officers, ผลงานหน่วยงานดีเด่น, แผนการดำเนินงาน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   791   การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั...  146  การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  143  การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  118  การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Pract...  116  พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565   99  การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี ...  98  การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565    89  การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหา...  88  การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/256...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ