" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 " 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


 

?? ประกาศ ประกาศ ? ?? กพร. ขอเชิญชวนเข้าร่วม...

" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

???? ชิงรางวัล 4 ประเภท ได้แก่

?? รางวัลผลงานนวัตกรรม

?? รางวัลผลงานสร้างสรรค์งานบริการ

?? รางวัล Smart DOF Officers

?? รางวัลหน่วยงานดีเด่น

?? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ?? กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

?? โทรศัพท์ : 02-562-0590 ต่อ 7714 - 7717

?? หมายเหตุ ?? ทุกหน่วยงานจะต้องจัดส่งผลงาน รางวัลประเภท Smart DOF Officers และ รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น

 

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด  แบบฟอร์มใบสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   654   การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs   223  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  188  การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบการ (ทบ.) แล...  134  การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่...  133  กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้...  125  การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม...  123  การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมา...  117  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs...  110  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : Fisherman shop   106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ