ร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับ Modern Trade

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับ Modern Trade          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับ Modern Trade ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการผลิตสัตว์น้ำให้ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี (มกษ. 7436-2563) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาได้มีการออกกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกัน การปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID–19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท ได้แก่ 1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ชาวประมง-เรือประมง 3. ผู้ประกอบการสะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ  และ 4. ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade 

          ในปีงบประมาณ 2565 กรมฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ Modern Trade ที่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการรับรองแบบกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 130 สาขาทั่วประเทศ และได้ใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจประเมินให้การรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน ISO 17065 โดยได้จำนวนตัวแทนในการตรวจประเมิน จำนวน 11 สาขา

           นอกจากการรับรองสถานที่จัดจำหน่ายสัตว์น้ำแล้ว กรมประมง ยังได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทำการจัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ทีม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผลิตสัตว์น้ำให้ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี (มกษ.7436-2563) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและการดูแลคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นฟาร์มเครือข่ายของบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าประมง รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 71 ราย ทั้งนี้ กรมประมงเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับให้ผู้ผลิตสัตว์น้ำก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัย จนเกิดการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าสัตว์น้ำที่ผลิตออกจำหน่าย เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  283   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   231  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   159  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  157  ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   122  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   82  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   69  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   63  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   48  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   46


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ