โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 พล.อ.ภานุวัชร  นาควงษม์  เลขาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร "ตามรอยพ่อ"  ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์  2560  ซึ่งมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ 7 อำเภอ 91 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นศูนย์กลางดำเนินงานการบริการและพัฒนา  ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้  นำไปปฏิบัติโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน  โดยจัดให้มีการเรียนรู้ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน และเพิ่มพูนทักษะในสาระกลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน  ได้แก่ 1. การปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ จริยธรรมและนันทนาการ   2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ   3. การดูแลและจัดการแหล่งน้ำ    4.การพัฒนาและบำรุงดิน   5.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ 6. การพัฒนาด้านอื่นๆ  ณ  ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย  ตามพระราชดำริ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   159   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   137  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  86  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  82  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ