โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-27  |   ข่าววันที่: 2017-02-25 |  อ่าน: 655 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 พล.อ.ภานุวัชร  นาควงษม์  เลขาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กิจกรรมการขยายผลพัฒนาสู่ราษฎร  ภายใต้หลักสูตร "ตามรอยพ่อ"  ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์  2560  ซึ่งมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ 7 อำเภอ 91 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นศูนย์กลางดำเนินงานการบริการและพัฒนา  ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้  นำไปปฏิบัติโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน  โดยจัดให้มีการเรียนรู้ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน และเพิ่มพูนทักษะในสาระกลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน  ได้แก่ 1. การปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ จริยธรรมและนันทนาการ   2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ   3. การดูแลและจัดการแหล่งน้ำ    4.การพัฒนาและบำรุงดิน   5.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ 6. การพัฒนาด้านอื่นๆ  ณ  ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย  ตามพระราชดำริ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่วยงานที่มีผลงานในระดับดีมาก ในการประกวด โครงการ.. (149)   จัดการประชุม ถ่ายทอด คำสั่ง/นโยบาย/แนวทาง การปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการฯ.. (133)  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564.. (124)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (95)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ  รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (95)  ได้เข้าร่วมงาน ทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่าฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (77)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธ.. (76)  เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน".. (76)  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ "เนื่องในวันประมุงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ " ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน.. (73)  เข้าร่วมการประชุมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖.. (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000