การยื่นขอตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ฐานข้อมูลใบรับรองธงเขียว090166 


แบบฟอร์ขอตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว (ธข.01) 271065 


ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565 


แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ธข 04) 


แบบคำอุทธรณ์ (ธข 05) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   182   ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   168  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   105  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   91  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   89  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   85  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   62  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   62  ธข05 - แบบคำอุทธรณ์    50  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   49