ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |  อ่าน: 2,493 ครั้ง


ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ

           

       

        

      

1. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ไทย เมียนมาร์ ลาวและเวียดนาม (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMES)

2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

3. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)

4. ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)

5. สหภาพยุโรป (อียู) (European Unions: EU)

6. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)

7. แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT)

8. สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: IORA)

9. องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

10. องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

11. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Fisheries Development Centre: SEAFDEC)

12. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)

13. องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของ สินค้าสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asian and Pacific Region: INFOFISH)

14. องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific: NACA)

15. คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง)

16. มูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF)

17. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

18. กรีนพีซ (GREENPEACE)