ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 1,629 ครั้ง

 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Fisheries Development Centre: SEAFDEC)

ที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งส่วนการบริหาร ซึ่งมีที่ตั้งในระหว่างประเทศสมาชิก ดังนี้ คือ

1.สำนักเลขาธิการ (Secretariat) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

2.สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (Training Department:TD) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

3.สำนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Department:AQD) ตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์

4.สำนักงานฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ (Marine Fisheries Research Department:MFRD) ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

5.สำนักงานฝ่ายพัฒนาและการจัดการทรัพยากรประมงทะเล (Marine Fishery Resources Development and Management Department:MFRDMD) ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเชีย

 

ภูมิหลัง

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการอันก่อให้เกิดการพัฒนาการประมงให้เจริญรุดหน้า เพื่อให้สามารถนำสัตว์ทะเลมาใช้เป็นอาหารได้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการประมงมาประยุกต์และเผยแพร่ต่อชาวประมงภายในภูมิภาค

SEAFDEC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีหน้าที่หลักในด้านฝึกอบรม ศึกษากลวิธีการประมง ซึ่งเหมาะแก่การประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ประมงและทำการสำรวจแหล่งทำการประมง และค้นคว้าสมุทรศาสตร์การประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดส่งผลการศึกษาและการวิจัยให้แก่ประเทศสมาชิก

ปัจจุบันศูนย์ฯ มีสมาชิกรวม 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ บรูไน และไทย

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้า เพื่อให้สามารถนำสัตว์ทะเลมาใช้เป็นอาหารได้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการประมงมาประยุกต์และเผยแพร่ต่อชาวประมงภายในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลไกการทำงานของ SEAFDEC

การบริหารงานของ SEAFDEC ประกอบด้วย

1.การประชุมคณะมนตรี (Council Director Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาวินิจฉัยแผนการปฏิบัติงาน โครงการประจำปีงบประมาณในการปฏิบัติงาน โดยประเทศสมาชิกเวียนเป็นเจ้าภาพ

2.การประชุมคณะกรรมการโครงการของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Program Committee Meeting : PCM) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะส่งผู้ทำหน้าที่ National Coordinator และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนงานและงบประมาณของประเทศตนเองเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุม PCM จะเกิดขึ้นก่อนการประชุม Council Director เพื่อประชุมหารือเตรียมการด้านงบประมาณการดำเนินโครงการของแต่ละปีก่อนนำเสนออย่างเป็นทางการในการประชุม Council Director

 

บทบาทของไทย

โดยเหตุที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประเทศไทยจึงได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการและสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม และให้ผู้แทนไทยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม มานับตั้งแต่แรกตั้งจนถึงปัจจุบัน เลขาธิการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บทบาทของกรมประมง

1.กรมประมงได้มีส่วนใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ SEAFDEC อาทิ

-โครงการรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำการประมงน้ำลึกอย่างยั่งยืนในทะเลจีนใต้

-โครงการสำรวจทรัพยากรทูน่า และ by-catch จากการทำประมงทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย

-โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร

-โครงการจัดการประมงชายฝั่ง

-โครงการเทคโนโลยีการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

2.นักวิชาการของไทยได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงานและฝึกอบรมที่จัดโดย SEAFDEC ปีละไม่น้อยกว่า 50 รายการ

3.ชาวประมงของไทยได้รับบริการให้คำแนะนำ และเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการดูแลรักษาเครื่องยนต์สำหรับชาวประมง ปีละไม่น้อยกว่า 4 รุ่น

4. นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงทะเลและการจัดการประมงชายฝั่ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 รุ่น รวมประมาณ 100 คน

 

 

การให้บริการของกรมประมงแก่ SEAFDEC

กรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศได้ให้การบริการให้แก่ SEAFDEC ดังนี้

1.การบริการในการขยายเวลาพำนักให้แก่เจ้าหน้าที่ SEAFDEC รวมถึงครอบครัวกว่า 50 ราย

2.การขออนุมัติตัวบุคคล เพื่อร่วมประชุม ฝึกอบรมในและนอกประเทศ

3.จัดทำการอนุมัติตัวบุคคล การขอหนังสือเดินทาง การออกหนังสือนำในการตรวจลงตรา

4.แปล สรุปจดหมายจาก SEAFDEC ถึงกรมประมง

5.จัดทำเอกสารการขอยกเว้นภาษีครุภัณฑ์ และวัสดุนำเข้าเพื่อกิจกรรมของ SEAFDEC

6.จัดทำเอกสารต่อทะเบียนและใบอนุญาตรถยนต์/เรือของ SEAFDEC

7.จัดทำเอกสารขอความเห็นชอบการจำหน่ายรถ และอุปกรณ์ของ SEAFDEC

8.จัดเอกสารแจ้งสถานทูตเพื่อขอให้เรือ SEAFDEC ผ่านน่านน้ำ

9.ประสานงานกับหน่วยงานของ SEAFDEC ในประเทศต่างๆ กรณีที่ต้นเรื่องไม่ได้ผ่านทางสำนักงานเลขาธิการ SEAFDEC