เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ คำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดบิน

เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ คำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดบิน 

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |  อ่าน: 353 ครั้ง


เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ คำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดบิน

ข้าราชการกรมประมงเมื่อได้รับมอบหมายให้ต้องไปเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก อาจจะมีความวิตกกังวลและเร่งรีบด้วยเพราะระยะเวลาที่กระชั้นชิดและจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก สำหรับท่านที่เดินทางประจำอยู่บ่อยครั้ง บทความนี้อาจช่วยทบทวนขั้นตอนและเอกสารที่ท่านจะต้องติดต่อกับกองประมงต่างประเทศอีกครั้งเมื่อถึงกำหนดเดินทางไปต่างประเทศในครั้งต่อไป

ช่วงตั้งหลัก

ทุกท่านที่จะเดินทางไปต่างประเทศมักได้ยินหรือรับทราบก่อนเสมอเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะเดินทางไปได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่นี่ยังไม่ใช่ขั้นตอนแรกที่จะต้องดำเนินการ ท่านยังไม่ต้องเริ่มทำบันทึกข้อความขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศในทันที หากยังไม่ได้รับทราบหรือจัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้

 • บันทึกขอความเห็นชอบตัวบุคคลจากกองที่ท่านสังกัดเพื่อเห็นชอบให้ท่านเดินทางไปต่างประเทศ

ในกรณีที่การเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ของท่านเป็นการสมัครรับทุนที่มีผู้สมัครจำนวนหลายคน ท่านต้องได้รับความเห็นชอบให้ได้รับทุนนั้นก่อน หรือหากเป็นการสมัครรับทุนภายนอก/ทุนส่วนตัวที่ท่านได้ส่งใบสมัครไปเองหรือหน่วยงานมอบหมายให้ท่านสมัครฝึกอบรมแล้วได้รับแจ้งตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบหรือส่งต้นเรื่องการเห็นชอบนั้นเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศได้ ทั้งนี้ หากเป็นการไปประชุมหรือไปราชการต่างประเทศ ท่านจะต้องทราบว่าการประชุมที่ท่านจะไปเข้าร่วมนั้นอยู่ในแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของกรมหรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องมีการดำเนินการเขียนเหตุผลความจำเป็นและแผนการใช้จ่ายและสอบถามกับกองประมงต่างประเทศล่วงหน้าก่อน

 • หนังสือเดินทางราชการ (OFFICIAL PASSPORT)

 การไปทำงานให้ราชการในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการอำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ข้าราชการสามารถขอทำหนังสือเดินทางราชการได้โดยเบิกค่าธรรมเนียมภายหลัง (สำรองเงินไปก่อน 1,000 บาท) ทั้งนี้ ท่านจะสามารถทำหนังสือเดินทางราชการได้เมื่อผ่านขั้นตอนการอนุมัติตัวบุคคลแล้วเท่านั้น เนื่องจากการไปยื่นขอออกหนังสือเดินทางราชการจำเป็นต้องมีหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลที่ระบุรายละเอียดของการเดินทางไว้เป็นหลักฐาน

 • การขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นมีการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) ให้กับหนังสือเดินทางราชการไทยหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามรายชื่อประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทำข้อมูลไว้ล่าสุด คลิกที่นี่ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องไปยื่นขอรับการตรวจลงตรา กองประมงต่างประเทศจะดำเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือนำในการตรวจลงตราไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ท่านนำไปยื่นประกอบการขอรับการตรวจลงตรากับสถานทูตต่อไป ทั้งนี้เอกสารอื่นที่ใช้ในการขอวีซ่าและเข้าประเทศนั้นๆ เป็นข้อมูลที่ผู้เดินทางจะต้องศึกษาและเตรียมพร้อมให้ดีก่อนยื่นขอรับวีซ่าเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธวีซ่า

 

ช่วงเตรียมการ

 • ตั้งบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไป ... ณ ....

การเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการมีระเบียบครอบคลุมหลักๆ อยู่ 2 ระเบียบ ได้แก่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 อธิบายโดยย่อว่าเป็นเรื่องของระเบียบการไปประชุมกับเรียน/ฝึกอบรม/ดูงาน ซึ่งกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองประมงต่างประเทศจำเป็นต้องดำเนินการให้การเดินทางของท่านเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศจึงต้องมีเอกสารดังนี้

กรณีไปประชุมหรือไปราชการต่างประเทศ (ตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบตัวบุคคล/คณะเดินทางที่อธิบดีอนุมัติแล้ว
 2. แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Tips เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่านอาจจองตั๋วโดยสารเครื่องบินไว้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่งและประเมินราคาได้ล่วงหน้า แต่ยังไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินหรือทำการซื้อได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเดินทาง โดยเมื่อได้รับอนุมัติ สามารถแจ้งข้อมูลการจองตั๋วโดยสารเพื่อให้กองประมงต่างประเทศดำเนินการจัดทำหนังสือขอออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปยังการบินไทยต่อไป

 

กรณีไปประชุมหรือไปราชการต่างประเทศ (ไม่มีแผน/แผนเพิ่มเติม/ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบตัวบุคคล/คณะเดินทางที่อธิบดีอนุมัติแล้ว (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน*) เนื่องจากกองประมงต่างประเทศจะต้องดำเนินการร่วมกับกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และสำนักงบประมาณ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่กำหนดให้ขอทำความตกลงค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ และจะต้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศด้วย)
 2. เหตุผลความจำเป็นในการเดินทางไปราชการ
 3. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กรณีไปประชุมหรือไปราชการต่างประเทศ (หน่วยงานผู้จัดออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบตัวบุคคล/คณะเดินทางที่อธิบดีอนุมัติแล้ว
 2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากผู้เดินทางไม่มีหนังสือเดินทางราชการ (passport) หรือหนังสือเดินทางหมดอายุและ/หรือต้องการขอรับหนังสือนำเพื่อใช้ในการขอตรวจลงตรา (Visa) กองประมงต่างประเทศจะต้องเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติการเดินทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

 

กรณีไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ (แหล่งทุนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด)

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบตัวบุคคล/คณะเดินทางที่อธิบดีอนุมัติแล้ว
 2. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน   Download คลิกที่นี่
 3. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเดินทางมากกว่า 1 เดือนให้แนบสัญญาค้ำประกันและเอกสารของผู้ค้ำประกัน* อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด อากรแสตมป์ติดสัญญาค้ำประกันจำนวน 10 บาท/สัญญา)  Download สัญญาอนุญาตฯ สัญญาค้ำประกัน
 4. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ส่งก่อนเดินทาง) Download คลิกที่นี่
 5. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ส่งหลังเดินทาง) Download คลิกที่นี่
 6. รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (ส่งหลังเดินทาง) Download คลิกที่นี่

 

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนจัดส่งมายังกองประมงต่างประเทศ โดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทรภายใน 1121 โทรศํพท์/โทรสาร 0-2562-0530 และ LINE Official Account กองประมงต่างประเทศ
 • ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดของประเทศที่จะเดินทางไปก่อนเดินทาง โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถานทูตหรือ Immigration ของประเทศที่จะเดินทาง

ช่วงเตรียมบิน

 • ตรวจสอบหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง
 • ศึกษาข้อกำหนดของสายการบิน น้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องและโหลดได้
 • จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางโดยไม่นำของต้องห้าม ของเหลวและของอันตรายขึ้นเครื่องบิน
 • ตรวจสอบตารางการบินเผื่อกรณีที่สายการบินประกาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเมื่อเดินทางเข้าและผ่านประเทศเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Bon Voyage!