ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยไม่ได้รับยกเว้นการขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยไม่ได้รับยกเว้นการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) 

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยไม่ได้รับยกเว้นการขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

 

ตามที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ สามารถเดินทางไปยังประเทศและดินแดนต่าง ๆ เหล่านั้น ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) แต่ก็มีบางประเทศที่ถึงแม้จะถือหนังสือเดินทางราชการ ก็ต้องได้รับการตรวจลงตราจึงสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้ ดังนั้น กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จึงได้รวบรวมข้อมูลการยื่นวีซ่าของประเทศ ที่ไม่ได้ยกเว้นการวีซ่าให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทย เพื่อเป็นแนวทางในดำเนินการขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการต่อไป

การขอรับการตรวจลงตราวีซ่าอเมริกา

· เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมัติตัวบุคคลฯ และหนังสือนำตรวจลงตรา (VISA) ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย ท่านต้องยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม (DS-160) ผ่านเว็บไซต์ของกรมการกงสุลสหรัฐอเมริกาที่ https://ceac.state.gov/genniv/ เมื่อท่านกรอกข้อมูลจนมาถึงหน้า Save Confirmation ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ๓๐ วัน หากท่าน ไม่สามารถกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จในคราวเดียว สามารถดึงข้อมูลมาดำเนินการต่อให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้น

  • อัพโหลดภาพถ่ายลงในเว็บ โดยรูปถ่ายต้องไม่สวมแว่นตา / ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว / เป็นภาพถ่ายสี มีพื้นหลังขาว ไม่มีเงาบดบัง / เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือผ้าคลุม / รูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
  • เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบเข้ามาที่หน้า DS-160 confirmation page มีแถบบาร์โค้ด (มุมขวาบน) มีตัวอักษรและตัวเลข Print Confirmation พิมพ์เฉพาะหน้านี้ออกมา และนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
  • สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกาจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า ระบุรายละเอียดที่อยู่สำหรับส่งคืนพาสปอร์ต และชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าที่เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย www.ustraveldocs.com/th
  • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันว่าท่านสามารถทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ได้ในวันถัดไป ท่านสามารถจองวัน นัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ทางออนไลน์ หรือทางเจ้าหน้าที่ Call center โดยใช้เลขที่อ้างอิง Virtual Account ID หรือหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ เช็คดูระยะเวลารอคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ที่ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (http://th.useembassy.gov)
  • ในวันสัมภาษณ์ท่านต้องเดินทางไปด้วยตนเองและโปรดนำเอกสาร DS-160 confirmation page จดหมายนัดสัมภาษณ์ พาสปอร์ต (ใหม่และเก่าทุกเล่ม) รูปถ่ายสีหนึ่งรูปขนาด ๒ x ๒ นิ้ว พื้นขาว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตัวจริง พร้อมด้วยหนังสือนำตรวจลงตรา (VISA) หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษที่ออกโดยกองประมงต่างประเทศ รวมถึงหนังสือเชิญจากทางองค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านจะเดินไปเข้าร่วมประชุมหารือ
  • ทางสถานกงสุลจะส่งคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าภายในเวลา ๗ วันทำการหลังจากวันสัมภาษณ์

แหล่งที่มา

https://ceac.state.gov/genniv/

www.ustraveldocs.com/th

http://www.thai-canada.com