องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA)

องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 1,122 ครั้ง

 

องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก

(Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific: NACA)

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่ NACA ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ภูมิหลัง

NACA เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2523 และมีการลงนามข้อตกลงจัดตั้งสำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ NACA ซึ่ง NACA มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย สหภาพพม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม และประเทศที่เข้าร่วมแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย อิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงคโปร์

 

วัตถุประสงค์

เป็น Regional Lead Center (RLC) ที่มีหน้าที่หลักในการเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูล และฝึกอบรมวิชาการของประเทศสมาชิกในด้านพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาค

กลไกการทำงานของNACA

หลักการดำเนินงานของ NACA คือ ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องให้ความช่วยเหลือประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า เช่น การให้ทุนการพัฒนาโครงการพื้นฐาน การเสริมสร้างศักยภาพ การเพิ่มทักษะความชำนาญ และการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

การประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรี หรือ Governing Council ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงหรือผู้แทนรัฐบาลที่รับผิดชอบงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมประชุม Governing Council เป็นประจำทุกปี โดย Governing Council จะเป็นผู้กำหนดนโยบายของ NACA และตั้งเป็นโครงการต่าง ๆ ให้ประเทศ

สมาชิกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น

บทบาทของไทย

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การร่วมทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย NACA ได้จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและดูงานให้ประเทศสมาชิกขึ้นในประเทศไทย ทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักวิจัยของไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและภาษาสากล อันเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรทางหนึ่ง

บทบาทของกรมประมง

NACA เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาก จึงขอให้กรมประมงพิจารณาให้หน่วยงานและนักวิชาการในกรมประมงทำหน้าที่เป็น Resources person ในหลักสูตรการดูงานและฝึกอบรมต่าง ๆ นอกจากนี้ NACA ได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมาคมผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนักวิชาการหรือผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดให้มีการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศต่าง ๆ โดยพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิชาการของไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

กรมประมงได้ให้บริการในการขยายเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี