องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 4,373 ครั้ง

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations:  FAO)

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่อยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย

ภูมิหลัง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นองค์การชํานาญพิเศษที่ใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นตามมติของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 เพื่อเป็นองค์กรที่มีบทบาทนำในด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมง โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 49 ของ FAO เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2490 ปัจจุบัน มีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร

 

กลไกการทำงานของFAO

การพัฒนาและการดําเนินงานความร่วมมือด้านการประมงของประเทศสมาชิกอยู่ภายใต้คณะกรรมการด้านการประมง (Committee on Fisheries) ซึ่งจะมีการประชุมในทุก 2 ปี เพื่อหารือกรอบความร่วมมือ แผนงาน และงบประมาณที่ประเทศสมาชิกมีความสนใจร่วมกัน และเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืนของโลก

ภายใต้คณะกรรมการด้านการประมง ยังมีคณะกรรมการย่อย (Sub-Committee) อีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการด้านการค้าสินค้าสัตว์น้ำ และคณะกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บทบาทของไทย

FAO ได้จัดทำกรอบความร่วมมือกับประเทศไทย (Country Programming Framework: CPF) เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการด้านวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เสนอขอ รวมถึงโครงการระดับประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติ ที่ FAO เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับประเทศไทย FAO จะมีการเชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

บทบาทของกรมประมง

กรมประมงได้เสนอของบประมาณโครงการ Country Programming Framework: CPF) ปีละหลายโครงการนอกจากนี้ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ประสานข้อมูล ความคิดเห็นด้านการประมงระดับประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ตลอดจนส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ