มอบอำนาจ 


1. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 250/2560 --- เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต

2. คำสั่งกรมประมงที่ 886/2556 --- มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

 

3. มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

3.1 คำสั่งกรมประมงที่ 889/2556 --- เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

3.2 คำสั่งกรมประมง ที่ 247/2563 --- เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

 

4.ด้านพัสดุ

4.1 คำสั่งกรมประมงที่ 938/2560 --- เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.2 คำสั่งกรมประมงที่ 962/2560 --- เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก) 

4.3 คำสั่งกรมประมงที่ 1100/2563 --- เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4.3 คำสั่งกรมประมงที่ 480/2564 --- เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

5. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

5.1 คำสั่งกรมประมงที่ 634/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

5.2 คำสั่งกรมประมงที่ 1242/2548 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

5.3 คำสั่งกรมประมง ที่ 248/2563 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

 

6. คำสั่งกรมประมงที่ 900/2562 --- เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

7. คำสั่งกรมประมงที่ 1100/2563 --- เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560