เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ


เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 


พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับกราปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

1.   4 ธ.ค. 2544 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับกราปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544

2. 19 มิ.ย. 2552 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับกราปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

3. 31 ส.ค. 2560 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับกราปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2549

1. 15 ธ.ค. 2549 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับกราปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2562

1. 6 ก.ย. 2562 --- กค 0408.5 / ว 433 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง***

2. 6 ก.ย. 2562 --- กค 0408.5 / ว 434 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 24 มี.ค. 2563 --- การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง***

2. 1 ธ.ค. 2563 --- กค 0408.5 / ว184 --- การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2564

1. 31 พ.ค. 2564--- กค 0408.5/ว84 --- เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ***กระทรวงการคลัง*** 

2. 30 พ.ย. 2564 --- กค 0408.5/ว 188 --- เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ***กระทรวงการคลัง***