New GFMIS Thai 


ปี พ.ศ.2565

1. 15 มี.ค. 2565 --- ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว34 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ***กระทรวงการคลัง***

2. 16 มี.ค. 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 205 --- เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ***กระทรวงการคลัง***

3. 29 มี.ค. 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ 0414.4/ว 242 --- เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( MIS: Financial Analytics)ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ***กระทรวงการคลัง***

4. 31 มี.ค. 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 248 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ***กรมบัญชีกลาง***

5. 10 พ.ค. 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค0414.3/ว411 --- เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)