การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ


การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  


ปี พ.ศ. 2526

1. 19 พ.ค. 2526 --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

ปี พ.ศ. 2544

1. 2 ก.พ. 2544 --- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544

ปี พ.ศ. 2549

1. 10 พ.ค. 2549 --- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ปี พ.ศ. 2559

1. 27 ก.ย. 2559 --- กค (กวพ) 0405.2/036152 --- เรื่อง ข้อหารือในการเบิกค่าใช้จ่ายของครุภัณฑ์ที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ***คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2562

1. 18 ก.พ. 2562 --- กค. 0402.3 / ว10 --- หลังเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ***กระทรวงการคลัง***

2. 29 พ.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2 / ว254 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***