คชจ.เดินทางไปราชการ 


พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

1. 2  ส.ค. 2550 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550 

2. 11 เม.ย. 2554 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

3. 30 มิ.ย. 2565 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

 

หนังสือเวียน

ปี พ.ศ. 2545

1. 11  ม.ค. 2545 --- กค 0530.4/ว 1177 --- เรื่องแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ***กรมบัญชีกลาง ***

ปี พ.ศ. 2546

1. 4  ก.พ. 2546 --- กค 0409.6 / ว 13 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ***กระทรวงการคลัง***

2. 11  ธ.ค. 2546 --- กค 0409.7 / ว 40842 --- เรื่อง การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินโดยสารและรถไฟ *** กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2547

1. 20  ก.พ. 2547 --- กค 0409.6 / ว 24 --- เรื่อง การเบิกจ่ายค่าทางด่วนพิเศษ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2548

1. 3  พ.ค. 2548 --- กค 0409.6 / 13178 --- เรื่อง การเก็บค่่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ***กรมบัญชีกลาง***

2. 3  ต.ค. 2548 --- กค 0409.6 / ว 392 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2549

1. 15 ก.ย. 2549 --- กค 0409.6 / ว 78 --- การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด ***กระทรวงการคลัง*** 

ปี พ.ศ. 2550

1. 26 ก.ค. 2550 --- กค 0409.6 / ว42 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2553

1. 12 ก.ค. 2553 --- กค 0406.4 / ว 64 --- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต ***กระทรวงการคลัง***

2. 12 ต.ค.2553 --- กษ 0506.3 / 1268 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ***กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ***

ปี พ.ศ. 2554

1. 31 ม.ค. 2554 --- กค 0406.4 / ว 5 --- เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ ***กระทรวงการคลัง***

2. 1 เม.ย. 2554 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 275/2554 --- เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมในประเทศ

ปี พ.ศ. 2555

1. 12 ต.ค. 2555 --- วธ 0401 / ว 3205 --- เรื่อง ขอส่งหนังสือเวียน ว 2 ของสำนักงบประมาณ ***สำนักบริหารกลาง กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ***

ปี พ.ศ. 2559

1. 28 ก.ค. 2565 --- กค (กวพ) 0405.2/027297 --- เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรม ***คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง***

2. 8 ธ.ค. 2559 --- กค 0408.4 / 46350 --- เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ***กรมบัญชีกลาง***

3. 22 ธ.ค. 2559 --- กค 0408.4 / ว 165 --- หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย ***กระทรวงการคลัง*** 

ปี พ.ศ. 2561

1. 31 ม.ค. 2561 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 116 / 2561--- เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการในประเทศ

2. 12 ต.ค. 2561 --- กษ 0504.6 / 537 --- เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมทาบริการ ***กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 2 มี.ค. 2563 --- กค 0408.4/ว 35 --- เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19)

ปี พ.ศ. 2564

1. 3 ก.ย. 2564 --- กค 0402.2/ว 134 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ***กระทรวงการคลัง***