พนักงานราชการ 


การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ

2 มี.ค. 2548 --- กค 0409.3/ว36 --- เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***กระทรวงการคลัง***

25 เม.ย. 2549 --- กค 0409.6/ว 30 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ***กระทรวงการคลัง***

23 พ.ค. 2549 --- กค 0409.6/ว 40 --- เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ***กระทรวงการคลัง***

11 ส.ค. 2549 --- กค 0409.3/ ว 62 ---เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***กระทรวงการคลัง***

12 พ.ย. 2555 ---กค 0427/ว 134 --- เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ***กระทรวงการคลัง***

 

 

หนังสือเวียน

ปี พ.ศ. 2547

1. 13 ม.ค. 2547 --- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ. 2554

1. 28 ก.พ. 2554 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

2. 28 ก.พ. 2554 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

3. 28 ก.พ. 2554 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 8)

4.  1 เม.ย. 2554 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 4)

ปี พ.ศ. 2555

1. 22 ก.พ. 2555 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 6 และ 7)

2. 26 ก.ย. 2555 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 6) 

ปี พ.ศ. 2556

1. 12 ก.พ. 2556 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 9) 

ปี พ.ศ. 2558

1. 26 ม.ค. 2558 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

2. 24 มี.ค. 2558 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

1. 7 พ.ย. 2559 --- คำสั่งกรมประมงที่ 1095/2559 --- เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ

2. 14 พ.ย. 2559 --- กษ 0503.4/ว 310 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง ***กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง***

ปี พ.ศ. 2560

1. 15 ก.พ. 2560 --- กษ 0503.4/ว 293 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานราชการ ***กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง***

2. 10 ก.พ. 2560 --- ประกาศกรมประมง --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง

3. 24 ก.พ.2560 --- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

4. 27 มี.ค.2560 --- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2560

5. 21 ก.ค. 2560 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2561

1. 17 ก.ค. 2561 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561

2. 15 พ.ค. 2561 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

3. 21 พ.ค. 2561 --- กค 0402.3/ว 45 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ***กระทรวงการคลัง***

4. 23 พ.ค. 2561 --- นร 1008.5/153 --- เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ***คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.***

5. 27 ธ.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 576 --- เรื่อง แนปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2562

1. 11 มี.ค.2562 --- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ --- เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

2. 28 มี.ค. 2562 --- กษ 0504.4/146 --- เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนเงินทดแทน ***กองคลัง กรมประมง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 19 ต.ค. 2563 --- กษ 0503.4/ว 1061 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ ***กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง***