การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ


การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  


ปี พ.ศ.2549

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

ปี พ.ศ.2548

1. 30 พ.ค. 2548 --- กค 0409.3/ว 85 --- เรื่อง เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ ***กระทรวงการคลัง***

2. 29 มิ.ย. 2548 --- กค 0409.6/ว 102 --- เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ.2552

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ.2556

1. 14 ม.ค. 2556 --- กค 0406.4/ว 5 --- เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ***กระทรวงการคลัง***

2. 16 ม.ค. 2556 --- กค 0406.4/840 --- เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ***กระทรวงการคลัง***

3. 24 ก.ค. 2556 --- กษ 0503.5/ว 1052 --- เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ***กองคลัง***

ปี พ.ศ.2563

1. 9 ม.ค. 2563 --- กษ 0504.6 / 2 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดฝึกอบรมและประชุมราชการ ***กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง***

2. 2 มี.ค. 2563 --- กค 0408.4/ ว 35 --- เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ***กระทรวงการคลัง*** 

ปี พ.ศ.2564

1. 10 ก.พ. 2564 --- กษ 0523.4/ว150 --- เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กส์ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ***ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คปท.***