การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมประมง


การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมประมง 


ปี 2548

2 มี.ค. 2548 --- กค 0409.3/ว36 --- เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี 2549

25 เม.ย. 2549 --- กค 0409.6/ว 30 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ***กระทรวงการคลัง***

23 พ.ค. 2549 --- กค 0409.6/ว 40 --- เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ***กระทรวงการคลัง***

11 ส.ค. 2549 --- กค 0409.3/ ว 62 ---เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี 2555

12 พ.ย. 2555 ---กค 0427/ว 134 --- เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี 2563

2 ม.ค. 2563 --- กษ 0504.2/ 320 --- เรื่อง แนวทางการรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง กรณีเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของกรมประมง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ***กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมประมง***