เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร


เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 


ปี พ.ศ. 2523

1. 29 ธ.ค. 2523 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

ปี พ.ศ. 2532

1. 1 เม.ย. 2532 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

ปี พ.ศ. 2533

1. 13 ก.ค. 2533 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533

ปี พ.ศ. 2534

1. 1 ส.ค. 2534 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

ปี พ.ศ. 2548

1. 2 ธ.ค. 2548 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2550

1. 5 เม.ย. 2550 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2551

1. 1 ก.พ. 2551 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

2. 18 มี.ค. 2551 --- กค 0422.3/ว 116 --- เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2553

1. 17 มี.ค. 2553 --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

2. 15 มิ.ย. 2553 --- กค 0422.3/ว 201 --- เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2554

1. 31 พ.ค. 2554 --- กค 0422.3 / ว 177 --- เรื่อง พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 ***กรมบัญชีกลาง***

2. 20 ธ.ค. 2554 --- กค 0422.2 / ว 456 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2556

1. 19 พ.ย. 2556 --- กค0422.3/ว 130 --- เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2558

1. 4 ธ.ค. 2558 --- กค 0422.3/ว 152 --- เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกีีี่ยวกับการศึกษาบุตร ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2559

1. 28 มิ.ย. 2559 --- กค 0422.3 / ว 257 --- เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2560

1. 22 ก.ย. 2560 --- กค 0408.5/ว 371 --- เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2561

1. 12 ม.ค. 2561 --- กค 0408.5/ว 22 --- เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาและเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ***กรมบัญชีกลาง***

2. 16 ม.ค. 2561 --- กค 0408.5 / ว 27 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2562

1. 12 มิ.ย. 2562 --- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกัับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562