ค่าเช่าบ้าน

ค่าเช่าบ้าน 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 2,059 ครั้ง


พ.ศ.2545

1. 1 พ.ค. 2545 --- กค 0518.3/ว 50 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช้าบ้าน ***กระทรวงการคลัง***

 

พ.ศ.2547

1. 27 ธ.ค. 2547 --- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

2. 13 ก.พ. 2547 --- กค0409.5/ว 19 --- เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ***กระทรวงการคลัง***

 

พ.ศ.2549

1. 30 ม.ค. 2549 --- กค 0409.5/1784 --- เรื่อง ตอบข้อหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านราชการ ***กรมบัญชีกลาง***

2. 1 พ.ย. 2549 --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ พ.ศ.2549

 

พ.ศ.2550

1. 10 ธ.ค. 2550 --- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

พ.ศ.2552

1. 16 ธ.ค. 2552 --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

2. 18 ธ.ค. 2552 --- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

 

พ.ศ.2556

1. 9 ต.ค. 2556 --- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

 

พ.ศ.2560

1. 5 ก.ย. 2560 --- กค 0408.5/ว 149 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ***กระทรวงการคลัง***

 

พ.ศ.2561

1. 10 เม.ย. 2561 --- กค 0408.5/ว 34 --- เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ***กระทรวงการคลัง***

2. 22 พ.ย. 2561 --- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

3. 18 ธ.ค. 2561 --- กค 0408.5/ว 560 --- เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ***กรมบัญชีกลาง***