การรับ-จ่ายเงินเพื่อบูรณทรัพย์สิน

การรับ-จ่ายเงินเพื่อบูรณทรัพย์สิน 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 2,687 ครั้ง


หนังสืออนุญาตให้กรมประมงเก็บเงินไว้ในการบูรณะทรัพย์สิน

ปี พ.ศ.2545

1. 24 มิ.ย. 2545 --- กค 0518.1/22012 --- เรื่อง การอนุญาตให้เก็บเงินไว้ในการบูรณะทรัพย์สิน ***กรมบัญชีกลาง***

 

หลักเกณฑ์

ปี พ.ศ.2548

1. 19 ธ.ค. 2548 --- กค 0409.3/ว 503 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ***กรมบัญชีกลาง*** (ยกเลิก)

ปี พ.ศ.2554

2. 26 ก.ย. 2554 --- กค 0427/ว 326 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ***กรมบัญชีกลาง*** (ยกเลิก)

ปี พ.ศ.2562

3. 4 มี.ค. 2562 --- กค 0402.3/ ว18 --- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ***กระทรวงการคลัง***

 

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 

ปี พ.ศ.2549

1. 28 ส.ค. 2549 --- กค 0409.3/ว 335 --- เรื่อง การอนุญาติให้ส่วนราชการเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ***กรมบัญชีกลาง***

 

ประกาศกรมประมง

ปี พ.ศ.2545

1. 27 ก.ย.2545 --- ประกาศกรมประมง --- เรื่อง การเก็บเงินค่าใช้ห้องพัก ห้องประชุมและห้องอาหารไว้ใช้จ่ายในการบูรณะทรัพย์สิน (ยกเลิก)

ปี พ.ศ.2553

2. 20 เม.ย. 2553 --- ประกาศกรมประมง --- เรื่อง การเก็บเงินค่าใช้ห้องพัก ห้องประชุมและห้องอาหารไว้ใช้จ่ายในการบูรณะทรัพย์สิน