เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 2,188 ครั้ง


ปี พ.ศ. 2558

1. 25 ก.ย. 2558 --- พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2562

1. 27 ก.พ. 2562 --- กค 0402.3/ว 13 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***กระทรวงการคลัง***

2.   4 มี.ค. 2562 --- กค 0402.3/ ว18 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 7 ส.ค. 2563 --- กค 0409.3/ว 449 --- เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***