ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 1,757 ครั้ง


พ.ศ. 2553

1. 3 ก.ย. 2553 --- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 106 ง --- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ***กระทรวงการคลัง***

2. 8 ก.ย. 2553 --- กค 0406.4 /ว 322 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2533 ***กรมบัญชีกลาง***

3. 16 ก.ย. 2553 --- กค 0406.4 /ว 96 --- เรื่อง รายการใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 *** กระทรวงการคลัง***

พ.ศ. 2561

1. 7 มี.ค. 2561 --- กค 0405.2 /ว 119 --- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. 2564

1. 31 พ.ค. 64 --- กค 0310/ว 42 --- เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ***กรมธนารักษ์***

2. 13 ก.ย. 64 --- กค 0108.4/ว 138 --- เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ***กระทรวงการคลัง***