ระเบียบตรวจสอบภายใน

ระเบียบตรวจสอบภายใน 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 1,933 ครั้ง


พรบ.

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

 

ระเบียบ สตง. 

ปี พ.ศ.2561

1. 28 พ.ย. 61 --- ตผ 0013/ ว 294 --- เรื่องมาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2562

2. 19 มี.ค. 62 --- ตผ 0013/ ว 58 --- เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2564

3. 14 มิ.ย.64 --- กษ 0201.06/ว 4408 --- เรื่องแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2546

1. ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2551

1. 23 ก.ย. 2551 --- กค 0408 / ว 107 --- เรื่อง ระเบียบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2554

1. 7 ต.ค. 2554 --- กค 0408.2 / ว 366 --- เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปี 2554 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2560

1. 28 ส.ค. 2560 --- กค 0409.2 /ว 326 --- เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปี 2560 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2561

1. 14 พ.ย. 2561 --- กค 0409.2 / ว 123 --- เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2562

1. 9 ต.ค. 2562 --- กค 0409.2 / ว 118 --- เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 2562 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 23 ธันวาคม 2563 --- กค 0409.2/ว 614 --- เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ. 2564

1. 28 ม.ค. 2564 ---กค 0409.4/ว 47 --- เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ***กรมบัญชีกลาง***

2. 16 ก.ค. 2564 --- กค 0409.2/ว 107 --- เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ***กระทรวงการคลัง***