ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 2,596 ครั้ง


ปี พ.ศ.2550

1. 31 ม.ค. 2550 --- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 11 ง --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

2. 7   ก.พ. 2550 --- กค 0409.6/ว 46  --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ***กรมบัญชีกลาง***

3. 28 พฤษภาคม 2550 --- กค 0409.7/12760 ---เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ***กรมบัญชีกลาง***

4. 18 ธ.ค. 2550 --- กค 0409.6/ว 436 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ.2553

1. 29 มิ.ย. 2553 --- กค 0406.6/ว 218 --- เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ***กรมบัญชีกลาง*** 

ปี พ.ศ.2561

1.  2 เม.ย. 2561 --- กษ 0420/ว 169 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ***กรมบัญชีกลาง*** 

2. 12 ก.ย. 2564 --- กษ 0503.1/ว 898 --- เรื่อง การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ เป็นพิเศษสำหรับกรมประมง ***กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป***