ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มอบอำนาจ [2020-06-18 ] พนักงานราชการ [2020-05-08 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2020-05-07 ] คชจ.เดินทางไปราชการ [2020-05-07 ] เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [2020-04-28 ] การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  [2020-04-01 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร [2020-03-23 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล [2020-03-23 ] ค่าเช่าบ้าน [2020-03-23 ] การรับ-จ่ายเงินเพื่อบูรณทรัพย์สิน [2020-03-23 ] เงินนอกงบประมาณ [2020-03-19 ] ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน [2020-03-19 ] เงินทดรองราชการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ [2020-03-12 ] เงินทุนหมุนเวียน กรมประมง [2020-03-12 ] ระเบียบตรวจสอบ [2020-03-12 ] ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  [2020-02-11 ] เงินทดรองราชการ [2020-02-11 ] การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ [2020-02-11 ] การพัสดุ [2020-02-11 ] วิธีการงบประมาณ [2020-02-11 ] การควบคุมภายใน [2020-02-11 ] วินัยการเงินการคลัง [2020-02-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |  อ่าน: 238 ครั้ง

 

ปี พ.ศ.2550

1. 31 ม.ค. 2550 --- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 11 ง --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา          ราชการ พ.ศ. 2550

2. 7   ก.พ. 2550 --- กค 0409.6/ว 46  --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550            ***กรมบัญชีกลาง***

3. 18 ธ.ค. 2550 --- กค 0409.6/ว 436 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน           นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ***กรมบัญชีกลาง***

ปี พ.ศ.2553

1. 29 มิ.ย. 2553 --- กค 0406.6/ว 218 --- เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ***กรมบัญชีกลาง*** 

ปี พ.ศ.2561

1.  2 เม.ย. 2561 --- กษ 0420/ว 169 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์                    ***กรมบัญชีกลาง***