การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ


การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ 


การใช้บัตรเครดิตราชการ

1. 30 ก.ย. 2554 --- กค 0407.2/ว 85 --- เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ ***หนังสือกระทรวงการคลัง***

2. 30 พ.ค. 2559 --- กค 0407.2/ว 56 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ ***กระทรวงการคลัง*** 

 

e-Payment ภาค รัฐ

ปี พ.ศ.2559

1.  8 เม.ย. 2559 --- กค 0406.3/ว 36 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

2. 22 มิ.ย. 2559 --- คำสั่งกรมประมงที่ 551/2559 --- เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

3.  6  ก.ค. 2559 --- กค 0406.3/ว 75 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ***กระทรวงการคลัง***

4.  6  ก.ค. 2559 --- กค 0406.3/ว 76 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ***กระทรวงการคลัง***

5.  6  ก.ค. 2559 --- กค 0406.3/ว 77 --- เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

6. 29 ก.ค. 2559 --- กค 0402.2/ว 90 --- เรื่อง ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

7.  1  ก.ย. 2559 --- กค 0402.2/ว 103 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ***กระทรวงการคลัง*** 

8.   9 ก.ย. 2559 --- กค 0402.2/ว 109 --- เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี พ.ศ.2560

8.   9 มี.ค. 2560 --- กค 0402.2/ว 74 --- เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์ ***หนังสือกรมบัญชีกลาง***

9. 31 ก.ค. 2560 --- กค 0402.2/ว 116 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ***หนังสือกระทรวงการคลัง***

10. 15 พ.ย. 2560 --- กค 0402.2/ว 178 --- เรื่อง การกำหนดตัวบุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม ***หนังสือกระทรวงการคลัง***

11. 5 ก.ย. 2560 --- กค 0409.3/ว 338 ลว 5 ก.ย. 2560 --- เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี พ.ศ.2561

1. 6  ก.พ. 2561 --- กค 0402.2/ว 65 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กรมบัญชีกลาง***

2. 9  มี.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 125 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง ***กรมบัญชีกลาง***

3. 25 เม.ย. 2561 --- กค 0402.2 / ว 195 --- เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

4. 17 ส.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 364 --- เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

5.17 ส.ค. 2561 --- กค 0410.3/ว 365 --- เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ***กรมบัญชีกลาง***

6. 28 ก.ย. 2561 --- กค 0402.2/ว 100 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

7.   5 ต.ค. 2561 --- กค 0414.3/ว 456 --- เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ***กรมบัญชีกลาง***

8. 26 ธ.ค. 2561 --- กค 0403.2/ว 136 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กระทรวงการคลัง***

9. 20 พ.ย. 2561 --- กค 0415.1/ว126 --- เรื่อง สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ***กระทรวงการคลัง***

 

ปี พ.ศ.2562

1. 21 ก.พ. 2562 --- กค 0414.3/ว 80 --- เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ***กรมบัญชีกลาง***

2. 13 พ.ค. 2562 --- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

3. 23 ก.ค. 2562 --- กค. 0402.3/ว 102 --- เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ***กระทรวงการคลัง***

4.   9 ส.ค. 2562 --- กษ 0504.4/ 986 --- เรื่อง ซักซ้อมการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กองคลัง กรมประมง***

5. 7 ต.ค. 2562 --- กษ 0504.2/283 --- เรื่อง แนวทางการรับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เรือประมง เครื่องมือทำการประมงและสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในคดีความผิดตามพระรราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ***กองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง***

 

ปี พ.ศ. 2563

1.   3 ก.พ.2563 --- ที่ กค 0410.3/ว36 --- เรื่องการปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ***กรมบัญชีกลาง***

2. 14 ก.พ. 2563 --- ที่ กษ 0504.2/ 37 --- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนภาพในรูปแบบ Infographic ***หนังสือกองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง***

3. 14 ก.พ. 2563 --- กษ 0504.2/26 --- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนภาพในรูปแบบ Infographic ***หนังสือกองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง*** 

4.   3 มี.ค. 2563 --- กษ 0504.6/ 188 --- เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ***กองคลัง กลุ่มตรวจสอบ*** 

5. 23 มี.ค. 2563 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 247/2563 --- เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

6. 24 เม.ย. 2563 --- กค 0402.2/ว 75 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กระทรวงการคลัง*** 

7. 20 ก.ค. 2563 --- กค 0410.3/ว 331 --- เรื่อง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

8. 19 ส.ค. 2563 --- กค 0402.2/ว 140 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ***กระทรวงการคลัง***

9. 5 ต.ค. 2563 --- กค 0410.3/ว 486 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ***กระทรวงการคลัง***

10. 23 พ.ย. 2563 --- กค 0402.2/ว 554 --- เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ***กรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ. 2564

1. 15 มี.ค. 2564 --- กค 0402.2/ว 55 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กระทรวงการคลัง***

2. 21 เม.ย.64 --- กค 0410.3/ว216 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และเฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

3. 11 พ.ค. 64 --- กค 0402.2/ว 77 --- เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Grovernment) ***กระทรวงการคลัง***

4. 17 ส.ค. 64 --- กค.0402.2/ว 122 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กระทรวงการคลัง***

5. 13 ก.ย. 64 --- กค 0410.3/ว 919 --- เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กรมบัญชีกลาง***

 

ปี พ.ศ. 2565

1. 23 พ.ค. 2565 --- กษ 0504.2/ 80 --- เรื่อง การใช้บริการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Goverment) ***กองบริหารการคลัง กรมประมง***

2. 25 ต.ค. 65 --- กค 0412.5/ว 1331 --- เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ***กรมบัญชีกลาง***