การพัสดุ พ.ร.บ.

1. 24 ก.พ. 2560 --- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบ

1. 23 ส.ค. 2560 --- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


 

กฎกระทรวง

ปี พ.ศ. 2560

1. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

3. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

5. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 

6. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

7. 23 ส.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 

8.   6 ต.ค. 2560 --- กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

ปี พ.ศ. 2561

9. 22 ส.ค. 2561 --- กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

10. 2 ก.พ.2561 --- กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

11. 28 พ.ย. 2561 --- กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

12. 15 ก.ค. 2562 --- กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

13. 29 ม.ค. 2563 --- กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

14. 27 พ.ย. 2563 --- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software : ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองคลัง***

15. 22 ธ.ค. 2563 --- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

16. 29 ก.ย. 2564 --- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

 

 

หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2560

1. 24 ต.ค. 2560 --- กค 0402.2/ว 171 --- เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      ***กระทรวงการคลัง***

2.   6 ก.ย. 2561 --- กค 0402.5/ว 85 --- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ***กระทรวงการคลัง***

 

 

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

ปี พ.ศ. 2561

1.   5 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 110 --- เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณพ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

2.   5 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 111 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

3.   5 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 112 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง*** 

4.   7 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 119 --- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง*** 

5.   9 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลว --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

6.   9 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 123 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

7. 14 มี.ค. 2561 --- กค 0405.3/ว 132 --- เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ***กรมบัญชีกลาง***

8. 23 มี.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 155 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง*** 

9. 7 พ.ค. 2561 พ.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 220 --- เรื่อง การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน " ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

10. 7 พ.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 217 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

11. 22 พ.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 242 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

12. 4 มิ.ย. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 259 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

13. 24 ส.ค. 2561 --- กค 0405.4/ว 379 --- เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ***กรมบัญชีกลาง***

14. 14 ก.ย. 2561 --- กค (กรท) 0405.3/ว 413 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

15. 17 ก.ย. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลว --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ยจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

16. 17 ก.ย. 2561 --- กค 0405.4/ว 417 เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ***กรมบัญชีกลาง***

17. 21 ก.ย. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 427 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

18.   3 ต.ค. 2561 --- กค 0405.3/ว 453 --- เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ***กรมบัญชีกลาง***

19. 11 ธ.ค. 2561 --- กค (กวจ) 04050.2/ว 546 ---1 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

20. 14 ธ.ค. 2561 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 553 --- เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่งฯ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

พ.ศ. 2562

21. 2 ม.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 1 --- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

22. 31 ม.ค 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

23. 31 ม.ค. 2562 --- กค 0433/ว 49 --- เรื่องการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ***กรมบัญชีกลาง***

24.   5 ก.พ. 2562 --- กค 0405.2/ว62 --- เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ***กรมบัญชีกลาง***

25. 22 ก.พ. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว82 --- เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

26. 22 ก.พ.2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว83 --- เรื่องการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

27. 27 ก.พ. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 94 --- เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

28. 12 มี.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว117 --- เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

29. 25 มี.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 144 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

30. 26 มี.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว149 --- เรื่องแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

31. 27 มี.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว151 ลว. --- เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

32.   1 พ.ค. 2562 --- กค 0433.2/ว 206 --- เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ***กรมบัญชีกลาง***

33. 29 พ.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 254 --- เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

34.   5 ส.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว371 --- เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ***หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

35.   6 ส.ค. 2562 --- กค (กอร) 0405.5/ว374 --- เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ***คณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง***

36. 17 ก.ย. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 452 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

37. 19 ก.ย. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 457 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

38. 27 ก.ย. 2562 --- กค (กรท) 0433.2/ว 471 --- เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

39. 30 ก.ย. 2562 --- กค (กวจ) 0405.3/ว 476 --- เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

40. 15 ต.ค. 2562 --- กค 0419.3/ว 498 --- เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปรงใสในการก่อสร้างภาครัฐ ***คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง***

41. 29 ต.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.4/ว 520 --- เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

42. 30 ต.ค. 2562 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 521 --- เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ***หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

43. 20 ธ.ค. 2562 --- กค (กทร) 0433.3/ว583 เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเวินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

44. 23 ธ.ค. 2562 --- กค 0419.2/ว585 --- เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ***หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง***

พ.ศ. 2563

45. 11 มี.ค. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว82 --- เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

46. 11 มี.ค. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว83 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

47. 11 มี.ค. 2563 --- กค 0419.2/ว 81 --- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ***ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง***

48. 25 มี.ค. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2 / ว 108 --- แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรค 1 (2) หรือ (4) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

49. 27 มี.ค. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2 / ว 115 --- การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

50. 31 มี.ค. 2563 --- กค 0433.2 /ว 120 --- แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ่้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม เพื่อรักษาโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ***กรมบัญชีกลาง***

51. 24 เม.ย. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 171 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ***กรมบัญชีกลาง***

52. 27 เม.ย. 2563 --- กค (กทร) 0433.3/ว 173 --- เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

53. 18 พ.ค. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว214 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

54. 22 พ.ค. 2563 --- กค 0405.2/ว225 --- เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ***กรมบัญชีกลาง***

55. 19 มิ.ย. 2563 --- กค 0433.2/ว 281 --- เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เก็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ***กรมบัญชีกลาง***

56. 26 มิ.ย. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 290 --- เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

57. 10 ก.ย. 2563 --- กค (กวจ) 0405.2/ว423 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

58. 12 พ.ย. 2563 --- กค (กทร) 0433.2/ว 545 --- เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

59. 27 พ.ย. 2563 --- กค 0433.4/ ว563 --- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP ) ***กรมบัญชีกลาง***

60.30 พ.ย. 2563 --- กษ 0433.4/ว 568 --- เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP ) ***กรมบัญชีกลาง***

61. 8 ธ.ค.2563 --- กค (กทร) 0433.3/ว 584 --- เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ***กรมบัญชีกลาง***

62. 22 ธ.ค. 2563 --- กษ 0203/ว 7658 --- เรื่องแนวทางปฎิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP ) ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***

 

พ.ศ.2564

63. 18 ก.พ. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 89 --- เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

64. 9 มี.ค. 2564 --- กค (กวจ) 0405.4/ว 122 --- แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง(2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

65. 25 มี.ค. 64 --- กค (กวจ) 0405.4/ว 165 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

66. 8 เม.ย. 64 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 198 --- เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

67. 13 พ.ค. 64 --- กค (กวจ) 0405.2/ว279 --- เรื่องแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

68. 8 มิ.ย. 64 --- กค(กวจ)0405.2/ว332 --- เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

69. 14 มิ.ย. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 348 --- เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

70. 6 ส.ค. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 693 --- เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

71. 9 ส.ค. 2564 --- กค 0910/ว 58 --- เรื่อง แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ***สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง***

72. 19 ส.ค. 2564 --- กค 0408.4/35378 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตีรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื่อก่อโรค) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ***กรมบัญชีกลาง***

73. 19 ส.ค. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 778 --- เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่น ที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

74. 31 ส.ค. 2564 --- กค (กวจ) 0405.02/ว 845 --- เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

75. 22 ก.ย. 2564 --- กค (กวพ)0405.2/ว 965 --- เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ***คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง***

76 29 ก.ย. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 989 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

77. 19 ต.ค. 2564 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 1052 --- เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

78. 8 ธันวาคม 2564 --- นร0731.1/ว 34 --- เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***สำนักงบประมาณ***

 

พ.ศ.2565

79. 31 มกราคม 2565 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 78 --- เรื่อง อนุมัติยกเว้รและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

80. 11 กุมภาพันธ์ 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 114 --- เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง***

81. 19 พฤษภาคม 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 470 --- เรื่อง แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขงานก่อสร้าง ***คณะกรรมการราคากลางและขึ้นที่เบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง***

82. 21 มิถุนายน 2565 --- กค (กวจ) 0405.2/ว 645 --- เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ***

83. 29 มิถุนายน 2565 --- ด่วนที่สุดที่ กค 0405.4/ว 708 --- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ 2566 ***กรมบัญชีกลาง***

84. 27 กันยายน 2565 --- กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 --- เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ***คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ***

85. 17 ตุลาคม 2565 --- ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 --- เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ***กรมบัญชีกลาง***

 

 

 

หนังสือเวียน กองคลัง กรมประมง

ปี พ.ศ. 2561

1. 21 มี.ค. 2561 --- กษ 0504.7/608 --- เรื่อง ขั้นตอน ระยะเวลา การพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของกรมประมง และสำเนาคำสั่งกรมประมง ที่ 218/2561 ***กองคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ***

2. 9 พ.ย. 2561 --- กษ 0504.6/ 581 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ ***กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง***

3. 21 ธ.ค. 2561 --- กษ 0504.7/2410 --- เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ***กองคลัง กรมประมง***

ปี พ.ศ. 2562

1. 12 มิ.ย. 2562 --- กษ 0504.7/941 --- เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***กองคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ***

2.   6 พ.ย. 2562 --- กษ 0504.7/1916 --- เรื่องแนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ***กองคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ กรมประมง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 31 มี.ค. 2563 --- กษ0504.6 / 258 --- แนวทางการซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยอินฟาเรด เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***กองคลัง กลุ่มตรวจสอบ*** 

2. 29 ก.ย. 2563 --- กษ0504.7/ 1807 --- เรื่อง การปรับปรุงคู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ***กองคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ***

ปี พ.ศ. 2564

1. 14 ต.ค. 2564 --- กษ 0504.7/1655 ---เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ***กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ***

ปี พ.ศ. 2565

1. 5 ก.ค. 2565 --- กษ 0504.7/1038 --- เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 6455 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ***กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารพัสดุ***

 

 

คำสั่งกรมประมง

ปี พ.ศ. 2548

1. 20 มิ.ย. 2548 --- คำสั่งกรมประมงที่ 634/2548

ปี พ.ศ. 2560

2. 31 ส.ค. 2560 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 939 / 2560 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

3. 31 ส.ค. 2560 --- คำสั่งกรมประมงที่ 938/2560 --- การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.   7 ก.ย. 2560 --- คำสั่งกรมประมงที่ 962/2560 --- เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2563

1. 3 ธ.ค. 2563 --- คำสั่งกรมประมงที่ 1100/2563 --- เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

 

 

หนังสือเวียน หน่วยงานอื่น ๆ

ปี พ.ศ.2562

1. 4 เม.ย. 2562 --- กค 0316/ว 136 --- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ***กรมธนารักษ์***

ปี พ.ศ.2564

2. 28 ต.ค. 2564 --- กษ 0201.06/ว 7489 --- เรื่อง แจ้งการบิริการของสถาบันอาหาร เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***

 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินทรัพย์สินของราชการ 

1. 31 พ.ค. 64 --- กค 0310/ว 52 --- เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ***กรมธนารักษ์***

 

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1. 22 ธ.ค. 2563 --- นร 0731.1/ว31 --- เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***สำนักงบประมาณ***22 ธ.ค. 2563 --- นร 0731.1/ว31 --- เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***สำนักงบประมาณ***