วิธีการงบประมาณ

วิธีการงบประมาณ 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 2,372 ครั้ง


พ.ร.บ.

ปี พ.ศ.2561

1. 11 พ.ย. 2561 --- พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ระเบียบ

ปี พ.ศ.2548

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปี พ.ศ.2559

1. 15 พ.ย. 2559 --- นร 0702/ว 14 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2560

2. 16 พ.ค. 2560 --- นร 0702/ว 82 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2562

1. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

2. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

3. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2564

4. 23 มิ.ย. 2564 --- 0513.3/ว 2411 --- เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง***

 

หลักเกณฑ์

ปี พ.ศ.2560

1. 18 ธ.ค. 2560 --- กษ 0525/416 --- เรื่อง แนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงาน ***กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง***

ปี พ.ศ.2562

1. 12 ก.พ. 2562 --- นร 0729.1/ว 51 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

2. 31 ก.ค. 2562 --- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

3. 11 ต.ค. 2562 --- นร 0729.1/ว 6 --- เรื่อง ระบบการติดตามและประเมินผล ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2564

1. 28 พ.ค. 2564 --- กษ 0201.06/ว 4069 --- เรื่อง มาตรการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี ***สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์***

2. 2 ก.ค. 2564 --- กษ 0513.3/ว 2577 --- เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ***กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง***

 

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ปี พ.ศ.2548

1. 20 ม.ค. 2548 --- นร 0702/ว 51 --- เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2549

2. 14 ก.ย. 2549 --- นร 0702/ว 99 --- ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ**

ปี พ.ศ.2553

3. 18 ม.ค. 2553 --- นร 0704/ว 33 --- เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2558

4. 29 เม.ย. 2558 --- นร 0704/ว 68 --- เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

5. 27 ต.ค. 2558 --- นร 0704/2046 --- เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2559

6.   6  ม.ค. 2559 --- นร 0704/ว 37 --- เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

 

 

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1. 22 ธ.ค. 2563 --- นร 0731.1/ว 31 --- เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***สำนักงบประมาณ***

2. 8 ธันวาคม 2564 --- นร0731.1/ว 34 --- เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***สำนักงบประมาณ***

 

 

คำสั่งกรมประมง

ปี พ.ศ.2548

1. 20 มิ.ย. 2548 --- คำสั่งกรมประมงที่ 634/2548

2. 20 ธ.ค. 2548 --- คำสั่งกรมประมงที่ 1242/2548 (ยกเลิก) 

 

ปี พ.ศ.2563

3. 23 มี.ค. 2563 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 248/2563 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง