วิธีการงบประมาณ

มอบอำนาจ [2020-06-18 ] พนักงานราชการ [2020-05-08 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2020-05-07 ] คชจ.เดินทางไปราชการ [2020-05-07 ] เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [2020-04-28 ] การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  [2020-04-01 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร [2020-03-23 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล [2020-03-23 ] ค่าเช่าบ้าน [2020-03-23 ] การรับ-จ่ายเงินเพื่อบูรณทรัพย์สิน [2020-03-23 ] เงินนอกงบประมาณ [2020-03-19 ] ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน [2020-03-19 ] เงินทดรองราชการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ [2020-03-12 ] เงินทุนหมุนเวียน กรมประมง [2020-03-12 ] ระเบียบตรวจสอบ [2020-03-12 ] ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  [2020-02-11 ] เงินทดรองราชการ [2020-02-11 ] การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ [2020-02-11 ] การพัสดุ [2020-02-11 ] วิธีการงบประมาณ [2020-02-11 ] การควบคุมภายใน [2020-02-11 ] วินัยการเงินการคลัง [2020-02-11 ]
อ่านทั้งหมด 

วิธีการงบประมาณ 

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |  อ่าน: 156 ครั้ง

 

พ.ร.บ.

ปี พ.ศ.2561

1. 11 พ.ย. 2561 --- พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ระเบียบ

ปี พ.ศ.2548

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปี พ.ศ.2559

1. 15 พ.ย. 2559 --- นร 0702/ว 14 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2560

2. 16 พ.ค. 2560 --- นร 0702/ว 82 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2562

1. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

2. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

3. 31 ก.ค. 2562 --- นร 0702/ว 112 --- เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ***สำนักงบประมาณ***

 

หลักเกณฑ์

ปี พ.ศ.2560

1. 18 ธ.ค. 2560 --- กษ 0525/416 --- เรื่อง แนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงาน ***กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง***

ปี พ.ศ.2562

1. 12 ก.พ. 2562 --- นร 0729.1/ว 51 --- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

2. 31 ก.ค. 2562 --- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

3. 11 ต.ค. 2562 --- นร 0729.1/ว 6 --- เรื่อง ระบบการติดตามและประเมินผล ***สำนักงบประมาณ***

 

 

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ปี พ.ศ.2548

1. 20 ม.ค. 2548 --- นร 0702/ว 51 --- เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2549

2. 14 ก.ย. 2549 --- นร 0702/ว 99 --- ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ**

ปี พ.ศ.2553

3. 18 ม.ค. 2553 --- นร 0704/ว 33 --- เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2558

4. 29 เม.ย. 2558 --- นร 0704/ว 68 --- เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

5. 27 ต.ค. 2558 --- นร 0704/2046 --- เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ***สำนักงบประมาณ***

ปี พ.ศ.2559

6.   6  ม.ค. 2559 --- นร 0704/ว 37 --- เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ***สำนักงบประมาณ***

 

 

คำสั่งกรมประมง

ปี พ.ศ.2548

1. 20 มิ.ย. 2548 --- คำสั่งกรมประมงที่ 634/2548

2. 20 ธ.ค. 2548 --- คำสั่งกรมประมงที่ 1242/2548 (ยกเลิก) 

ปี พ.ศ.2563

3. 23 มี.ค. 2563 --- คำสั่งกรมประมง ที่ 248/2563 --- เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง