การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน 

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  อ่าน: 690 ครั้ง


ระเบียบ สตง. 

ปี พ.ศ.2544

1. ระเบียบการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

 

ระเบียบ กระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ.2561

1. 5 ต.ค. 61 --- กค 0409.3/ว 105 --- เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ        รัฐ พ.ศ.2561 ***กระทรวงการคลัง*** 

ปี พ.ศ.2562

2. 19 มี.ค. 62 --- กค 0409.4/ ว 23 --- เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ             หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ***กระทรวงการคลัง***

ปี พ.ศ. 2563

1. 6 พ.ย. 2563 --- กค 0409.3/ว 540 --- เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ***กรมบัญชีกลาง***