วินัยการเงินการคลัง

มอบอำนาจ [2020-06-18 ] พนักงานราชการ [2020-05-08 ] การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  [2020-05-07 ] คชจ.เดินทางไปราชการ [2020-05-07 ] เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [2020-04-28 ] การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  [2020-04-01 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร [2020-03-23 ] เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล [2020-03-23 ] ค่าเช่าบ้าน [2020-03-23 ] การรับ-จ่ายเงินเพื่อบูรณทรัพย์สิน [2020-03-23 ] เงินนอกงบประมาณ [2020-03-19 ] ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน [2020-03-19 ] เงินทดรองราชการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ [2020-03-12 ] เงินทุนหมุนเวียน กรมประมง [2020-03-12 ] ระเบียบตรวจสอบ [2020-03-12 ] ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  [2020-02-11 ] เงินทดรองราชการ [2020-02-11 ] การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ [2020-02-11 ] การพัสดุ [2020-02-11 ] วิธีการงบประมาณ [2020-02-11 ] การควบคุมภายใน [2020-02-11 ] วินัยการเงินการคลัง [2020-02-11 ]
อ่านทั้งหมด 

วินัยการเงินการคลัง 

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

ระเบียบ สตง.

ปี พ.ศ.2542

1. 8 ธ.ค. 2542 --- ตผ 0001/ว30 --- เรื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2544

2. 10 ก.ย. พ.ศ. 2544 --- ตผ 0001/ว459 --- เรื่อง ขอส่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2562

3. 11 เม.ย. 2562 --- เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561