วินัยการเงินการคลัง 


ระเบียบ สตง.

ปี พ.ศ.2542

1. 8 ธ.ค. 2542 --- ตผ 0001/ว30 --- เรื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2544

2. 10 ก.ย. พ.ศ. 2544 --- ตผ 0001/ว459 --- เรื่อง ขอส่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

ปี พ.ศ.2562

3. 11 เม.ย. 2562 --- เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ***สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน***

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561