กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ

 

♦ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติเชื่อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

♦ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

♦ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

พระราชกำหนด

 

♦ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

กฎกระทรวง

 

♦ กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม. พ.ศ. 2559

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

♦ กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

♦ กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558