Expired
ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อ่าน 72 72
Expired
ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้คว...  อ่าน 121 121
Expired
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง  อ่าน 89 89
Expired
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   อ่าน 247 247
Expired
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  อ่าน 409 409
Expired
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมประมง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมประมง  อ่าน 291 291
Expired
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง  อ่าน 426 426

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ร่วมประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 อำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 อำเภอเมืองยะ... จำนวนผู้อ่าน 291  ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาสันติสุขตำบล ครั้งที่ 3/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแ... จำนวนผู้อ่าน 270 ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 266 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค... จำนวนผู้อ่าน 258 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ... จำนวนผู้อ่าน 242 การเข้าใช้งานระบบรับรองพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การเข้าใช้งานระบบรับรองพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)  จำนวนผู้อ่าน 227 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ประเภท บุคคลธรรมดา)  ประจำปี พ.ศ. 2565 พื้นที่อำเภอรามัน ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ประเภท บุคคลธรรมดา)  ประจำปี พ.... จำนวนผู้อ่าน 222 กิจกรรม  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"   จำนวนผู้อ่าน 182 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  จำนวนผู้อ่าน 182 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป... จำนวนผู้อ่าน 174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  email  fpo_yala@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 073-213971 มือถือ 0630807799  FAX 073-242973  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6